ترجمه کتبی مدارک

diccio_2

جلد اول فرهنگ بزرگ اسپانیایی فارسی

ترجمه همه  نوع سند و مدرک و در هر قالب و فرمت رایانه ای که ارسال شده باشد:  اعم از اسناد و مدارک مکتوب کاغذی و یا فایل های رایانه ای (کامپیوتری):

 • احکام و پرونده های قضایی
 • اساسنامه تاسیس شرکت
 • اسناد مالی و اعتباری
 • اسناد محضری
 • اسناد مربوط به سوابق  پزشکی، درمانی و بیمارستانی
 • اسناد و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
 • برگردان وب سایت (localization)
 • شناسنامه
 • فیلمنامه ها
 • قباله ی ازدواج
 • قرارداد ها
 • کاتالوگ های بازرگانی و تبلیغاتی
 • گواهی پایان خدمت زیر پرچم و معافیت از آن
 • گواهی تَوَلُّد
 • گواهی طلاق
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • گواهی غسل تعمید
 • گواهی فوت
 • گواهینامه رانندگی
 • متن های حقوقی و قانونی
 • مدارک تحصیلی (در کلیه  سطوح و مقاطع آموزشی)
 • مقاوله نامه های دیپلماتیک
 • وصیّت نامه
 • وکالتنامه

مهلت تحویل

حداکثر هفتاد و دو ساعت از لحظه دریافت (در طول روزهای هفته و غیر تعطیل) با پست سفارشی در اسپانیا و جزایر برای متن هایی تا سه صفحه و به قطع A4.

تَوَجُّه: در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی مربوط به  دارالترجمه وزارت امور خارجه اسپانیا، متون و اسناد و مدارک ترجمه شده از زبان های خارجی به اسپانیایی، نیازی به تأیید مهر و امضای مترجم رسمی تَوَسُّط وزارتخانه مزبور ندارد، ولی  مدارک ترجمه شده از اسپانیایی به فارسی جَهت احراز اعتبار قانونی و اداری مستلزم گواهی مهر و امضاء مترجم تَوَسُّط آن وزارتخانه است.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید