.«این حرفا مال عهد بوقن!»

نوشته ی استاد: علیزاده طوسی
منبع: بخش فارسی بی بی سی

نمی دانم این اینترنت است که دارد زبان فارسی را خراب می کند، یا ماییم که داریم خودمان را از شرّ یک زبان بزرگ و اصیل و کامل، که دستگاه و نظام دقیق و محکم و ماندگاری دارد،خلاص می کنیم!

اگر زبان فارسی را با زبان فرانسوی امروز مقایسه بکنید، آنوقت توی دلتان خواهید گفت: «این بیچاره حقّ دارد نگران باشد!»
آنوقت تعجّب نخواهید کرد که چرا من می گویم: «زبان را که خراب کنیم، ادبیات از بین می رود!

بیچاره «شکسپیر» با شنیدن «انگلیسی اینترنتی» همان قدر دود از گورش بلند می شود که از گور «سعدی» با شنیدن «فارسی اینترنتی»!

ادبیات که نداشته باشیم، زبان فقیر و بینوا می شود! و زبان و ادبیات که از ارزش و اهمیت و اعتبار بیفتند، قومیت و تاریخ و فرهنگ ما هم دیگر قدرت و غیرت و همّتی نخواهند داشت که بتوانند خودشان را توی این دنیای از «اسب» و «اصل» هردو افتاده، زنده و پیشرو و سر بلند نگهدارند!»
عیب ندارد! بگذارید آن آقایی که «کامپیتوری شدن» و «خودمانی شدن» و«قهوه خانه ای شدن» زبان و ادبیات فارسی را نشانۀ تحوّل و پیشرفت زبان و در واقع نتیجۀ ترقّی و همراهی با قافلۀ دنیای صنعت و تجارت امروز می داند، برای من شیشکی ببندد و بگوید:

«گذش، آقا! ای حرفا مال عهد بوقن، آفا! بو استبداد میدن، آقا! دموکراسی که فقط مال سیاست نیس. زبون مام باس از غید وبند آزاد شه، آقا! تا همین شس هفتاد سال پیش بیس سی تا شاعرم نداشتیم. الان برو تو اینترنت ببین چه خبره، آقا! بی اقراخ صدهزارتایی شاعر مامانی داریم که همه شون حرفای دلشونو همونطور که ایساس میکنن میگن و مینویسن!» دنباله ی نوشته را بخوانید

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!