.«این حرفا مال عهد بوقن!»

نوشته ی استاد: علیزاده طوسی منبع: بخش فارسی بی بی سی نمی دانم این اینترنت است که دارد زبان فارسی را خراب می کند، یا ماییم که داریم خودمان را از شرّ یک زبان بزرگ و اصیل و کامل، که دستگاه و نظام دقیق و محکم و ماندگاری دارد،خلاص می...