.«این حرفا مال عهد بوقن!»

نوشته ی استاد: علیزاده طوسی منبع: بخش فارسی بی بی سی نمی دانم این اینترنت است که دارد زبان فارسی...