اشک های دیده ی شیخ Lágrimas de un mullah

«نَعوذُ بالله از آن اشک های دیده ی شیخ، چه خانه ها که همین آب کم خراب کند! به زُهد گربه شبیه است، زُهد حضرت شیخ، نه؛ بلکه گربه تَشَبُّه به آن جناب کند. ز من نترس که «خانم» ترا خطاب کنم، از او بترس که «همشیره» ات خطاب کند.»...