«من همدم تو، دارم غم تو / تو گل نرگسی، من شبنم تو»

از ترانه های قدیمی خانم سیما بینا همراه با ارکستر «گلها» دستگاه: شور دو بیتی های بابا طاهر عریان این...