شعر خوانی هادی خرسندی در فرانسه

شعر خوانی هادی خرسندی در فرانسه با سپاس از شاهید عزیز. این برنامه برای پخش از تلویزیون «ایران فردا» به...