غزل خداحافظی گابریل گارسیا مارکز

نوشته: رسول پدرام گابریل گارسیا مارکز در تابستان 1999 به خاطر ابتلاء به سرطان لمفاوی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد، هر از چند گاه یک بار، شایعه هایی در باره ی وخامت وضع سلامت و حتّی مرگ او بر سر زبان ها می افتاد....