بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2011

به یاد استاد بزرگوارم محسن صادقیان 1

به یاد استاد بزرگوارم محسن صادقیان

گئدی ابده، گلیب ازلدن  «از ازل آمد و به ابدیت پیوست» هر چند باور کردنش ، آنهم از این راه دور برایم بس دشوار است، ولی با هزاران دریغ و اندوه از خبر جانکاه...

error: Content is protected !!