بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2012

سوختن در جهان سوم Chamuscarse en el tercer mundo 1

سوختن در جهان سوم Chamuscarse en el tercer mundo

نام نویسنده ی نوشته ی زیر را نمی دانم؟ همین اندازه می نویسم که خواننده ای عزیز بزرگواری فرموده و آن را برای دارنده ی این سایت فرستاده است. از اینکه مبادا، فرستنده راضی...

error: Content is protected !!